Algemene voorwaarden

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN VAN ILLICO SOFT BVBA 1.  VERKOOPCONTRACT

1.1 Levering en ontvangst

De software die door ILLICO SOFT ontwikkeld werd, wordt ter beschikking gesteld van de klant. De software wordt op een informatiedrager geregistreerd en vergezeld van een handleiding op papier of geïntegreerd. Bijkomende kopieën kunnen tegen betaling verkregen worden. De leveringstermijn wordt enkel als aanwijzing gegeven en geldt niet als verplichting voor de firma ILLICO SOFT.

ILLICO SOFT behoudt zich het recht om elke levering van hardware of software zolang uit te stellen tot de klant het overeengekomen voorschot betaald heeft. Deze opschorting tot levering ontheft de koper niet van zijn verplichtingen tegenover ILLICO SOFT.

De klant is verplicht alle normaal bestelde goederen, hetzij via bestelbon, hetzij mondeling, te aanvaarden. In geval van weigering is hij verplicht ILLICO SOFT als commerciële schadeloos-stelling 50% van de totaalwaarde van zijn bestelling te betalen.

1.2 Garantie

De toegestane periode door ILLICO SOFT staat vast in de offerte. De garantie op de hardware beperkt zich tot de omruiling van defecte stukken. De werkuren, de verplaatsingskosten, het herconfigureren en de herinstallatie van software, alsook de uitleen van materiaal zijn niet inbegrepen. De garantie op de door ILLICO SOFT ontwikkelde software betreft het wegwerken van een program error, voor zover de software geen enkele aanpassing heeft ondergaan en niet beïnvloed werd door een wijziging in het besturingssysteem. Aan de klant wordt duidelijk gemaakt dat de toepassing van de garantie alle gepresteerde diensten door ILLICO SOFT uitsluit.

1.3 Eigendom van de geleverde goederen en programma’s

ILLICO SOFT verleent aan de klant een persoonlijke niet-exclusieve en niet-overdraagbare licentie voor gebruik van de software en dit enkel voor het materiaal waarop de software werd geïnstalleerd. De klant mag de software niet wijzigen. Hij mag van elke software slechts twee kopies voor het archief maken en bewaren. Elke aldus toegelaten kopie moet alle vermeldingen van het origineel overnemen en is aan dezelfde voorwaarden en beperkingen van gebruik onderworpen als het origineel. De klant erkent dat de software exclusieve eigendom is van ILLICO SOFT of van de derde die aan ILLICO SOFT terzake een licentie verleende. Geen enkel intellectueel of industrieel eigendomsrecht betreffende de software, de documentatie, het analysedossier wordt in het kader van het verkoopcontract aan de klant overgedragen. Wanneer hardware herverkocht wordt, mag de software niet in de koopakte inbegrepen worden. De klant is eveneens verplicht de directie van ILLICO SOFT te verwittigen van elke programmadiefstal of -kopie, waarvan hij op de hoogte is. ILLICO SOFT blijft eigenaar van de geleverde apparatuur tot de betreffende facturen volledig betaald zijn.

1.4 Betalingsvoorwaarden

Bestellingen

- Betaling van een voorschot van 30% bij de bestelling.
- Saldo binnen 10 dagen na factuurdatum.

Algemeen zijn de facturen van ILLICO SOFT BVBA binnen 10 dagen na factuurdatum betaalbaar.

Contracten

Volledige betaling vóór het van kracht gaan.

Vertraging van betaling

Het feit dat de hardware of software niet of slechts gedeeltelijk gebruikt wordt, mag in geen enkel geval een reden zijn tot vertraging van betaling.

Bij gehele of gedeeltelijke niet betaling op de vervaldag wordt van rechtswege en zonder ingebrekestelling een conventionele rente aangerekend aan de rentevoet conform de Wet van 2 augustus 2002 inzake de betalingsachterstand bij handelstransacties. Daarenboven wordt bij elke gehele of gedeeltelijke niet betaling op de vervaldag elk verschuldigd bedrag van rechtswege en na voorafgaande ingebrekestelling vermeerderd met 10 %, ten titel van conventioneel schadebeding, als forfaitaire vergoeding wegens buitengerechtelijke kosten. Deze vergoeding brengt vanaf de ingebrekestelling van rechtswege dezelfde conventionele rente op als hoger bepaald.

2.  CONTRACTEN

Omschrijving

Het contract sotware maintenance verzekert de vervanging van de geïnstalleerde ILLICO SOFT softwarelicenties na verschijning van een nieuwe versie (volledige licentie of upgrade).

Het contract service on line dekt de hulp aan de klant per telefoon, fax, e-mail. De prestaties worden gefactureerd op basis van volle eenheden van 10 minuten.

Automatische hernieuwing

De contracten worden automatisch hernieuwd:

a. van 1 januari tot 31 december voor wat de contracten software maintenance betreft.

b. na verstrijking van 80% v/h aantal voorziene eenheden i/h contract service on line.

c. de prijs v/d contracten is onderhevig aan de fluctuatie v/d consumptieprijsindex.

Annulatie

De contracten kunnen opgezegd worden ofwel kunnen bepaalde elementen uit het contract worden verwijderd door de klant, maar ook door de firma ILLICO SOFT:

-    Het contract software maintenance kan ten laatste 3 maanden vóór de vervaldag worden opgezegd. Indien dit niet het geval is, dan wordt het contract automatisch met een jaar verlengd.

-    Het contract service on line kan opgezegd worden binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van de detail van de prestaties waarin vermeld wordt dat het aantal opgenomen eenheden hoger ligt dan 80% van de voorziene quota.

-    De mededeling voor de opzeg of de wijziging van een contract gebeurt door elke partij per aangetekend schrijven aan de maatschappelijke zetel van de tegenpartij.

SaaS contracten

De SaaS contracten worden voor een periode van minimum 12 maanden afgesloten. Indien niet uitdrukkelijk opgezegd ten laatste 3 maanden vóór het jaarlijks vervallen, wordt het contract automatisch voor een jaar verlengd.

3.  RECHTEN EN PLICHTEN

De klant weigert elke persoon van de ILLICO SOFT-programmatie, -service of -administratie, direct of indirect aan te werven. Gebeurt dit toch, dan zal hij ILLICO SOFT een forfaitaire schadeloosstelling betalen, gelijk aan 18x de maandwedde van de aangeworven bediende.

4. PRIVACYVERKLARING - GDPR

De klant verklaart kennis te hebben genomen van de privacyverklaring die beschikbaar is op onze website www.illicosoft.be

5. VERANTWOORDELIJKHEID VAN ILLICO SOFT

ILLICO SOFT neemt als IT leverancier en dienstverlener een verplichting van middelen op zich. ILLICO SOFT kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade of winstderving als gevolg van het gebruik van producten die zij levert of diensten die zij verleent. Vóór elke interventie door een ILLICO SOFT-specialist zal de klant de nodige kopies nemen van alle programma’s en bestanden. De klant verbindt er zich eveneens toe de bestuurder van ILLICO SOFT op de hoogte te brengen van elke waargenomen afwijking.

In geval van rechtstreekse schade ten gevolge van een duidelijke nalatigheid door ILLICO SOFT, kan de financiële tussenkomst geëist door de klant bij de rechtbanken, niet hoger zijn dan hetzij de waarde van het goed dat de schade heeft veroorzaakt hetzij de jaarlijkse waarde van het gedeelte van het betreffende interventie- of opvolgingscontract.

Bij een geschil zijn enkel bevoegd ratione loci de rechtbanken van de plaats van de vestigingseenheid van ILLICO SOFT, d.i. het vredegerecht Roeselare, de rechtbank van koophandel Gent, afdeling Kortrijk of de rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen, afdeling Kortrijk.